Problemlösning

Kompetensområdet Problemlösning har en medelvärde om 4,4 på en sjugradig skala. Vi kan se att flera frågor inom området verkar ha stor kunskapsspridning, alltså att kunskapen är ojämnt fördelad bland de svarande. Två av frågorna inom området verkar också vara utmärkande för dem med hög digital kompetens: Identifiera kunskapsluckor inom den digitala kompetensen och Anpassa digitala verktyg så att individens mål kan uppnås sticker ut här.

När vi pratar om kompetenser kommer begreppen spets- och baskompetens efter ett tag upp. Vad är en baskompetens, vad är en spetskompetens och när behöver man vad? Kanske kan vi tänka på ”De fyra F:en” – Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet? Först lär man sig något, efter fördjupning får man förståelse och färdighet. När man är förtrogen med något kan man använda det till och applicera på andra saker. På ett sätt kan man säga att detta är kärnan i problemlösning. Det är att kunna använda sig av tidigare kunskaper för att lösa nya problem. Om man bara lärt sig exakt vilka knappar man ska trycka på men inte har förståelse och förtrogenhet, är det svårt att lösa när något går fel.

För att påbörja en problemlösning kan man till stor del använda sig av ett verktyg vi på biblioteken ofta redan behärskar: referenssamtalet! Man kan inte förväntas kunna allt, men ett mål bör vara att förstå besökarens behov och att veta när och vem man kan hänvisa vidare till. För att veta vad som är en svår och en lätt fråga krävs ett visst mått av digital baskompetens men också ett referenssamtal som hjälpt en komma fram till besökarens behov och egentliga problem. Många gånger kanske problemet inte var så tekniskt eller svårt som besökaren först trodde. Att får chansen att formulera sitt problem kan också hjälpa besökaren själv att komma på en lösning på problemet.

Många gånger hör vi bibliotekspersonal säga att ingen ställer referensfrågor längre, men enligt detta resonemang kan man tänka att ett av bibliotekens främsta verktyg är mer aktuell än någonsin, hur tänker du kring det?

Kompetenser enligt Digcomp:

  • 5.1 Lösa tekniska problem: 4,1
  • 5.2 Identifiera behov och hitta tekniska lösningar på dessa: 4,0
  • 5.3 Anpassa digitala verktyg så att individens mål kan uppnås: 4,3
  • 5.4 Identifiera kunskapsluckor inom den digitala kompetensen: 5,0
  • Totalt medelvärde: 4,3