Ett kompetenslyft för bibliotekspersonal

Ett av bibliotekets uppdrag, enligt bibliotekslagen, är att verka för att öka kunskapen om kring informationsteknik. Hur kan informationstekniken användas för till exempel kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet? För att främja en öka digitalt kompetens hos allmänheten vill regeringen satsa på ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal.

Vilken digital kompetens behövs då för personalen på landets bibliotek? För att ta reda på det gör bibliotekspersonal i hela landet ett självskattningstest. Självskattningstestet utgår från kompetenser som beskrivs i  EU-kommisionens DigComp 2.0.

Resultatet av testet kommer sedan att utgöra ett underlag för att ta fram relevanta utbildningar för bibliotekspersonalens behov.

Läs mer om (eller gör) testet