Uppdraget

Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att under 2018-2020

  • nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder
  • satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning
  • uppdraget ska genomföras efter inhämtande av synpunkter från Statens medieråd, Myndigheten för tillgängliga medier, Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting, landsting och andra berörda aktörer

Digital kompetens innebär att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster.

Digital kompetens omfattar också kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Regeringsbeslut uppdrag digitalt kompetenslyft