Tvärperspektiv

Handledarskap

Det finns ett behov av att lyfta den didaktiska roll som bibliotekspersonal behöver ha och ta. En arbetsgrupp beskriver denna roll på följande sätt: ”hur personalen kan bedriva ett utåtriktat pedagogiskt arbete, vara handledande och ge hjälp till självhjälp.”

Med användaren i fokus: Om biblioteken inte fokuserar existerande och potentiella biblioteksanvändares behov kommer biblioteken ha svårt att utvecklas till nav för digital kompetens som når såväl intern som extern legitimitet. För att arbeta strukturerat med att skapa verksamhet som utgår från användarens behov finns metoder som exempelvis Design thinking.

Juridiska kompetens

De påståenden som kan knytas till en juridisk grundkompetens (exempelvis kring upphovsrätt, tillgänglighet, dataskydd och sekretesslagstiftningen) har genomgående lägre skattningar. En slutsats är därför att juridiken på ett tydligt sätt behöver vara utgångspunkten när lärresurser på dessa områden utformas.