Skapa digitalt innehåll

Kompetensområde Skapa digitalt innehåll får näst lägst medelvärde (4,2) i självskattningstestet. Biblioteken har i hög utsträckning tagit sig an att skapa digitalt material till bibliotekswebbar och sociala medier, men det verkar föreligga ett behov av att stärka personalens breda kompetens och självförtroende vad gäller detta. Vi tror att en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet handlar om att bringa personalen till insikt om att en inte måste kunna allt perfekt, utan att det går utmärkt att lära tillsammans med biblioteksanvändarna.

Arbetsgruppen som analyserat data och genomfört fokusgrupp kring skapandekompetenser lyfter fram följande färdigheter som skulle stärka bibliotekens arbete med digitalt skapande: Bland påståendena med de lägsta skattningarna inom detta kompetensområde, finner vi två påståenden där bägge kan knytas till kunskap om upphovsrätt och licensiering. Dessa kunskaper behöver stärkas. Även det kommande tillgänglighetsdirektivet, som reglerar offentlig sektors kommunikation, är särskilt relevant på detta område.

Arbetsgruppen lyfter behovet av tillgång till teknik, men också att lyfta fram tillämpningarna av kunskapen i konkret biblioteksverksamhet, tex. Skaparbibblan, eller lärcentrum och Medielab på Stadsbiblioteket i Malmö. Gruppen lyfter också fram kunskap om verktyg för att hantera bild, video ljud och text, både i produktions -och distributionsfas samt lärresurser kring datalogiskt tänkande och grundläggande programmering. Vi behöver lyfta fram både kommersiella programvaror såväl som open source-alternativ. Kompetens kring skapande är centralt i utvecklingen av programverksamhet, inte minst tillsammans med barn och ungdomar då det är centralt för deras medievärld.

Hur tror du vi skapar ett brett engagemang och en bred kompetenshöjning kring skapande bland bibliotekspersonal?

Kompetenser enligt Digcomp:

  • 3.1 Utveckla eget digitalt material: 4,5  
  • 3.2 Bearbeta och vidareutveckla andras digitala material: 4,0  
  • 3.3 Upphovsrätt och licensiering: 3,9  
  • 3.4 Programmering och datalogiskt tänkande: 4,5  
  • Totalt medelvärde: 4,2