Analysera och bearbeta data

Analysera och bearbeta data och information är det kompetensområde som biblioteksmedarbetare skattar sina kunskaper högst i i vårt självskattningstest.

Detta kompetensområde innefattar kunskaper om att formulera ett informationsbehov och att kunna bläddra, söka och filtrera data, information och digitalt innehåll. Bibliotekspersonalen skattar sig högt inom detta område: 6,6 på en sjugradig skala – här hittar vi alltså en av bibliotekens kärnkompetenser. Däremot, vad gäller kunskaper om digital källkritik och informationshantering bedöms den egna kompetensen något lägre: 5,1-5,7.

Arbetsgruppen som analyserade data och genomförde fokusgrupp kring detta kompetensområde konstaterade detta: Gissningsvis skattas kunskaper inom detta område relativt högt även inom den breda allmänheten (alla tror sig kunna söka information på nätet). Om biblioteket ska fylla en viktig samhällsfunktion bör personalens kompetens därför vara väsentligt högre än allmänhetens, vilket gör kompetenshöjande åtgärder viktiga även med utgångspunkt från en hög nivå.

Vilka är de nödvändiga kompetenserna kring informationssökning, -organisering och källkritik i en digitaliserad samtid enligt dig?

Kompetenser enligt Digcomp:

  •  1.1 Söka och filtrera data, information och digitalt innehåll: 6,6  
  • 1.2 Värdera data, information och digitalt innehåll: 5,1  
  • 1.3 Organisera data, information och digitalt innehåll: 5,7  
  • Totalt medelvärde 5,6