Ett kompetenslyft för bibliotekspersonal

Ett av bibliotekets uppdrag enligt bibliotekslagen är att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Syftet med regeringens satsning på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten.

Vilken digital kompetens behövs då för personalen på landets folkbibliotek?

För att ta reda på det gör bibliotekspersonal i hela landet ett självskattningstest. Självskattningstestet utgår från kompetenser som beskrivs i  EU-kommisionens DigComp 2.0. 

I skrivande stund har fler än 2 700 personer gjort testet. I augusti 2018 ska uppskattningsvis ca 4 000 personer genomgått testet. Resultatet kan sedan analyseras på kommun- och regionnivå som ett underlag för att ta fram relevanta utbildningar för bibliotekspersonalens behov.

Läs mer om (eller gör) testet